HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Unit4Events

 1. 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unit4Events ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30132166,  tevens handelend onder de namen Event Service Company

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Unit4Events een overeenkomst heeft  gesloten. 

Overeenkomst: de door Unit4Events met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waaronder ook  begrepen mantelovereenkomsten. 

Diensten: de door Unit4Events te verrichten werkzaamheden die blijken uit de tussen partijen gesloten  Overeenkomst. 

Zaken: alle zaken, waaronder begrepen dieren, waarvan Unit4Events al dan niet eigenaar is, die door Unit4Events  worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Unit4Events, die door Unit4Events worden in gezet bij de  uitvoering van de overeenkomst.  

Activiteit: het evenement of de activiteit waarop de Diensten betrekking hebben. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Unit4Events gesloten overeenkomsten en  uitgebrachte offertes. 
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de  hand gewezen. Deze zijn derhalve niet van toepassing. 
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en  voorzover Unit4Events daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. 
 4. Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van  bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 3: Offertes en prijzen 

 1. Alle offertes en prijzen van Unit4Events zijn steeds vrijblijvend. 
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 3. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst of tussen het moment van aanbieding van de  offerte en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden, is Unit4Events  gerechtigd de prijs tussentijds te verhogen. 
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat deze  met meer dan 10% afwijken van de inschatting, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en  is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan Unit4Events te betalen conform het gebruikelijke  tarief van Unit4Events. 
 4. Unit4Events hanteert op feestdagen en voor objectbeveiligingsdiensten toeslagen op de overeengekomen  prijs, zoals bepaald in de Overeenkomst. 

Artikel 4: Facturatie en betaling 

 1. Facturen van Unit4Events dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van  Unit4Events te zijn bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien Unit4Events Opdrachtgever voorafgaand aan de Activiteit een factuur stuurt, vindt facturatie door Unit4Events plaats door middel van een inschatting van de kosten van de Diensten die op basis van de  Overeenkomst door Unit4Events worden verricht. Indien na afloop van de Activiteit blijkt dat meer en/of  aanvullende diensten door Unit4Events zijn verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan zal Unit4Events  Opdrachtgever hiervoor een aanvullende factuur sturen. 
 3. Opmerkingen op de factuur dienen binnen zeven (7) werkdagen dagen na de factuurdatum  schriftelijk aan Unit4Events kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het  recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van opmerkingen laat de betalingsverplichting  onverlet. 
 4. Unit4Events is te allen tijde gerechtigd zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een  voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen. Indien Opdrachtgever daar niet aan  meewerkt, is Unit4Events niet gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst door te gaan, zonder  dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is. 
 5. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaald heeft binnen de  betalingstermijn, is zij zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het  openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de  zin van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van  de maand tot een volle maand wordt gerekend
 6. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als  gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%  van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-.  
 7. Opdrachtgever heeft nooit recht op opschorting van betaling of verrekening. 

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst  

 1. Unit4Events is enkel gehouden zich in te spannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Opdrachtgever stelt Unit4Events in staat  de Diensten naar behoren te verrichten. 
 2. Het is Unit4Events toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever derden,  Personeel en Zaken in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en om bepaalde  werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten  verrichten, ongeacht of deze derden in dienst zijn bij Unit4Events en ongeacht of Unit4Events eigenaar is van de  bedoelde Zaken.
 3. Indien Unit4Events voor de uitvoering van de Overeenkomst, Zaken aan Opdrachtgever ter beschikking  heeft gesteld, dient Opdrachtgever deze Zaken binnen veertien (14) dagen na afloop van de  Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan Unit4Events. Bij  gebreke daarvan dient Opdrachtgever alle daaruit voor Unit4Events voortvloeiende schade en kosten aan  Unit4Events te vergoeden. 
 4. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, blijkt dat het voor een  behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Diensten te wijzigen of aan te vullen,  zal Unit4Events gerechtigd zijn om na voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever naar eigen inzicht  de Diensten te wijzigen c.q. aan te vullen. Opdrachtgever is alsdan gehouden het daaruit  voortvloeiende meerwerk volledig aan Unit4Events te vergoeden conform de overeengekomen tarieven  en prijzen. 
 5. Klachten over de wijze van uitvoering, de voortgang en de kwaliteit van de geleverde Diensten  dienen binnen twee (2) weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging of voorval  waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk te worden meegedeeld aan Unit4Events. 
 6. Klachten zullen worden behandeld conform de bij Unit4Events geldende klachtenregeling. 7. Op verzoek van Opdrachtgever, wordt kosteloos door Unit4Events een exemplaar van de klachtenregeling  aan Opdrachtgever toegezonden. 

Artikel 6: Annulering 

 1. Indien Opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst  en de datum van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, Unit4Events meedeelt dat aan de feitelijke  uitvoering van de Overeenkomst geen gevolg zal worden gegeven óf indien in die periode blijkt  dat geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven als gevolg van een bevel en/of  verzoek van het bevoegde gezag, dan is Opdrachtgever gehouden aan Unit4Events te vergoeden de  werkelijk door Unit4Events gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst,  alsmede de kosten die voor Unit4Events voortvloeien uit de annulering, waaronder in ieder geval vallen  de kosten en/of schade die Unit4Events als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar  ingeschakelde derden en Personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken. 
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, bedragen ten minste 20% van het te verwachten  factuurbedrag van de Overeenkomst die is geannuleerd. Deze kosten dienen na ontvangst van de  factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn aan Unit4Events te worden voldaan. 
 3. Indien Opdrachtgever tijdens de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, de Overeenkomst om  welke reden dan ook annuleert of indien annulering plaats vindt als gevolg van een bevel en/of  verzoek van het bevoegde gezag, dan is Opdrachtgever gehouden Unit4Events alle gemaakte kosten te  betalen, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die Unit4Events als gevolg van de  annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde Derden en Personeel, alsmede voor de  door haar gebruikte Zaken en Unit4Events volledig schadeloos te stellen. 
 4. Indien aan de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt  gegeven als gevolg van een verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag, dan zal dit niet worden  aangemerkt als overmacht aan de zijde van Opdrachtgever. 

Artikel 7: Onmiddellijke beëindiging 

 1. Unit4Events en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,  indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en, na  daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de  daarvoor gestelde redelijke termijn. 
 2. Unit4Events en Opdrachtgever zijn voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te  beëindiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij: surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van  faillissement wordt verklaard. 

wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend.

Artikel 8: Informatieplicht Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Unit4Events aangeeft dat deze noodzakelijk  zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn  voor de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Unit4Events worden  verstrekt. 
 2. De door Unit4Events gegeven adviezen worden uitsluitend gebaseerd op de door Opdrachtgever  verstrekte gegevens. 
 3. Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of  onvolledig aan Unit4Events zijn verstrekt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in  verzuim zijn en zal Unit4Events gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke  ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging  voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen, steeds onverminderd de verplichting van de  Opdrachtgever om de Overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan Unit4Events te voldoen. 
 4. Indien Opdrachtgever aan Unit4Events informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt,  garandeert Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij  zijn van virussen. 

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever t.a.v. de beveiligingsdiensten 

 1. Opdrachtgever is jegens Unit4Events verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege,  welke betrekking hebben op de Activiteit, onverkort na te komen. 
 2. De Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met  betrekking tot de Activiteit in verband waarmee Unit4Events haar beveiligingsdiensten verricht en  Opdrachtgever zal Unit4Events desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en  alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan  Unit4Events ter beschikking stellen. 
 3. De Opdrachtgever zal Unit4Events steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de  overheid c.q. politie gemaakte afspraak in verband met de Activiteit. 
 4. De Opdrachtgever zal de bezoekers van de Activiteit en haar Personeel informeren omtrent de  werkzaamheden en bevoegdheden van Unit4Events. De Opdrachtgever zal de voorwaarden met  betrekking tot de toegang tot de Activiteit steeds vooraf bekend maken aan de bezoekers en het  Personeel van Opdrachtgever. 
 5. Opdrachtgever zal aan de bezoekers van de Activiteit de gebruikelijke eisen stellen ten aanzien  van openbare orde en veiligheid. 
 6. Het is Opdrachtgever verboden om met betrekking tot de Activiteit in verband waarmee Unit4Events haar  Diensten verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen)  verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van Unit4Events, danwel deze werkzaamheden te  (doen) gedogen.  
 7. Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren  nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Unit4Events  gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar  werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de  Overeengekomen tarieven en prijzen volledig aan Unit4Events te voldoen. 

Artikel 10: Bevoegdheden Unit4Events t.a.v. beveiligingsdiensten 

 1. Unit4Events heeft ten aanzien van de beveiligingsdiensten die zij op basis de Overeenkomst verricht een  inspanningsverplichting en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen  van een goede beveiligingsorganisaties in het maatschappelijke verkeer mag worden verwacht.
 2. Unit4Events zal de beveiligingsdiensten uitvoeren in overeenstemming met de Wet particuliere  beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de op deze wet gebaseerde regelingen. Indien  en voorzover deze wet en/of de daarop gebaseerde regelingen, vereist dat Unit4Events de  beveiligingsdiensten op een of meerdere punten wijzigt, dan is Unit4Events gerechtigd deze wijzigingen  zonder overleg met Opdrachtgever door te voeren zonder dat daarmee sprake is van een  toerekenbare tekortkoming van Unit4Events in de uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voorzover  uit deze wijzigingen meerwerk voortvloeit, is Opdrachtgever gehouden dit meerwerk volledig aan  Unit4Events te vergoeden conform de Overeengekomen tarieven en prijzen. 
 3. Indien Unit4Events op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de beveiligingsdiensten langer dient  te verrichten en/of extra beveiligingswerkzaamheden, dan zal Unit4Events dit verzoek en/of bevel van het  bevoegde gezag zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever uitvoeren. Opdrachtgever  is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan Unit4Events te vergoeden conform de Overeengekomen  tarieven en prijzen. 
 4. Unit4Events is gerechtigd om indien zulks naar het oordeel van Unit4Events noodzakelijk is in verband met de haar  door verrichtte beveiligingsdiensten: 

de politie vóór, tijdens of na afloop van de Activiteit om welke reden dan ook in te schakelen; maatregelen te nemen om doorgangen en trappen open te maken en vrij van publiek te maken  en te houden en nooddeuren vrij te maken; 

het tijdstip van toegang tot de plaats waar de Activiteit zal plaatsvinden, te vervroegen of op  te schorten; 

de aanvang c.q. voortgang van de Activiteit op te schorten c.q. te beëindigen; de (verdere) toegang van bezoekers tot de Activiteit te weigeren c.q. bezoekers van de Activiteit te verwijderen, steeds zonder aanzien des persoons; 

bezoekers van de Activiteit te visiteren en alle goederen, waarmee de veiligheid van personen  en de openbare orde in gevaar kunnen worden gebracht, dan wel waarmee strafbare feiten  kunnen worden gepleegd, in bewaring te nemen en aan de politie te overhandigen. 

 1. De in dit artikel genoemde bevoegdheden / maatregelen van Unit4Events zullen uitsluitend door Unit4Events  worden ingezet in overleg en in nauwe samenwerking met Opdrachtgever. 

Artikel 11: Personeel  

 1. Opdrachtgever zal de ruimte(s) waarin haar Personeel de Diensten verricht zodanig inrichten en  onderhouden en voor het verrichten van de Diensten door het Personeel zodanige maatregelen  treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat het Personeel  bij het verrichten van de Diensten schade lijdt. 
 2. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, alsmede met de  verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever  vrijwaart Unit4Events tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het Personeel of derden,  bijvoorbeeld de arbeidsinspectie. 
 3. Het Personeel zal Diensten verrichten onder toezicht en leiding van Unit4Events. Opdrachtgever heeft in  het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de mogelijkheid om aanwijzingen en instructies  aan het Personeel te geven. 
 4. De door het Personeel te dragen kleding zal door Unit4Events worden vastgesteld na voorafgaand overleg  met Opdrachtgever, waarbij Unit4Events ten aanzien van het Personeel dat de beveiligingsdiensten  verricht, in beginsel gebonden is aan de wettelijke uniformplicht. 
 5. Indien Unit4Events dat wenst, zal Opdrachtgever aan Unit4Events een (met een zogenoemde unieke sleutel) af te  sluiten ruimte (buiten het publieksgedeelte) ten behoeve van haar Personeel ter beschikking  stellen, welke ruimte door Unit4Events vooraf dient te worden goedgekeurd en in ieder geval voorzien zal  dienen te zijn van elektra en koud en warm stromend water. 
 6. Indien een Personeelslid wegens ziekte of andere omstandigheden, niet in staat is de Diensten te  verrichten, stelt Unit4Events Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal Unit4Events zo snel  als mogelijk zorgdragen voor een adequate vervanger.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede  gedurende een periode van één jaar na afloop van de Overeenkomst met het Personeel dat  tijdens de Overeenkomst de Diensten heeft verricht direct of indirect een arbeidsovereenkomst  aan te gaan, dan wel direct of indirect dit Personeel werkzaamheden te laten verrichten. 
 8. Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van het Personeel die de uitvoering van de  Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer  in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. Unit4Events is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever in verband met de uitvoering  van de overeenkomst, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Unit4Events. De  aansprakelijkheid van Unit4Events is beperkt tot slechts directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte  schades en gevolgschades (zoals gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, beschadiging van  gegevens etc.) is uitgesloten.  
 2. Aansprakelijkheid van Unit4Events wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn  door haar aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het  kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het  eigen risico. 
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de  aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, en Unit4Events toch gehouden zou zijn de schade te  vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 30% van het bedrag (exclusief BTW)  dat door Unit4Events aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende  Overeenkomst verrichtte Diensten. 
 4. Unit4Events is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade  die: 

het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met een terroristische  aan slag; 

bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is; 

het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed; 

het gevolg is van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals bedoeld in  artikel 8 van deze algemene voorwaarden; 

het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of  overdracht van gegevens door Opdrachtgever aan Unit4Events als gevolg van een gebrek aan en/of  onjuist gebruik van het daarbij door Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel. 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Unit4Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van  intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de  uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Unit4Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met of als  gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of  gedeeltelijk aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. 
 3. Indien het Personeel dat de Diensten in het buitenland verricht schade lijdt aan zichzelf of aan  hen toebehorende goederen en de schade is ontstaan buiten de in de Overeenkomst  overeengekomen werktijden en/of als gevolg van werkzaamheden die niet in de Overeenkomst  zijn overeengekomen, dan is Opdrachtgever verplicht deze schade volledig aan het Personeel te  vergoeden. Opdrachtgever zal Unit4Events tegen alle aanspraken terzake vrijwaren. 

Artikel 13: Vertrouwelijkheid 

 1. Opdrachtnemer en Unit4Events staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst  ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, vertrouwelijk zal worden behandeld, behoudens  voorzover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.
 2. Unit4Events en Opdrachtnemer leggen deze verplichting ook op aan hun Personeel. 

Artikel 14: Overmacht 

 1. Unit4Events en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit  uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die  niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Unit4Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming verhindert, intreedt nadat Unit4Events zijn verplichtingen had moeten nakomen. 3. Unit4Events en Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2)  maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot  vergoeding van schade aan de andere partij. 
 3. Voorzover Unit4Events ten tijde van het intreden van overmachtsituatie inmiddels gedeeltelijk haar  verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Unit4Events gerechtigd  om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend,  sprake van overmacht bij Unit4Events indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden  als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en  die buiten de wil van Unit4Events is gelegen, zoals staking van Personeel, uitsluiting, files,  transportstakingen, ernstige vertragingen in het verkeer, storingen in het computernetwerk,  ongevallen, ontploffingen, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij Personeel en brand. 

Artikel 15: Toepasselijk recht en Geschillen 

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 3. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Unit4Events, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde  rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Solliciteren